Home LOCAL HOTUBA – MAKAMU WA RAIS AFUNGUA MAFUNZO KWA WAKUU WA WILAYA

HOTUBA – MAKAMU WA RAIS AFUNGUA MAFUNZO KWA WAKUU WA WILAYA

Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa fadhili, kwa kutupatia  afya njema na kutuwezesha kufika hapa Dodoma kwa ajili ya mafunzo ya Wakuu  wa Wilaya. Asnateni sana viongozi wetu wa dini kwa kuweka mkutano huu  mbele ya Mungu. Aidha, napenda kutumia nafasi hii kukupongeza Mkuu wa  Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule kwa kukubali kuwa  mwenyeji wa semina hii ya kuwajenga na kuwafunda Wakuu wetu wa Wilaya  nchini. 

Kipekee kabisa, napenda kukushukuru na kukupongeza wewe binafsi  Mheshimiwa Angellah Kairuki, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais – TAMISEMI na wale  wote walioshiriki kuandaa vizuri semina hii muhimu sana. Aidha, nawashukuru  pia Taasisi ya UONGOZI kwa kukubali kuja kutoa mada katika mafunzo haya na  kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kutoa mafunzo kwa viongozi wetu wa  ngazi mbalimbali hapa nchini ili kuiwezesha Serikali kutekeleza majukumu yake  kwa weledi na tija kubwa zaidi.  

Waheshimiwa Wakuu wa Wilaya mliopo hapa 

Napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza kwa dhati kabisa kwa kuteuliwa kwenu  (wapya kabisa na wale mnaoendelea na nafasi zenu). Mheshimiwa Dkt. Samia  Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameonesha imani  kubwa sana juu yenu. Hivyo, hamna budi kuitendea haki dhamana kubwa  mliyopewa kwa kutekeleza majukumu yenu kwa weledi, uzalendo na kwa  kujituma (working beyond the call of duty = exceed usual limits in quality and  quantity). Aidha, Mheshimiwa Rais amenituma nifungue mafunzo haya kwa niaba  yake na niwaeleze kuwa ameruhusu mafunzo haya yafanyike, ili muwezeshwe 

kuwatumikiwa wananchi ipasavyo katika misingi ya sheria, kanuni na taratibu  zilizopo. Aidha Mheshimiwa Rais ameniagiza niwasisitize kusoma Miongozo yenu  ya kazi kwa umakini ili muweze kusimama vizuri kwenye nafasi zenu na  kutekeleza majukumu yenu kwa weledi mkubwa. Aidha, Mheshimiwa Rais  anawakumbusha kuendelea kusikiliza na kutatua shida za wananchi, kukemea  mabaya katika jamii na yale yanayopunguza tija au kukwamisha maendeleo ya  Taifa. Wakuu wa Wilaya mnapaswa kuwa wahabarishaji mahiri (good  communicators) wa mipango ya maendeleo katika Wilaya na kuhabarisha  wananchi mazuri yanayotekelezwa na Serikali unayoiongoza, na kwa kurejea  ahadi zilizomo katika Ilani ya Chama Tawala. 

Waheshimiwa Wakuu wa Wilaya, Wageni Waalikwa, Mabibi na  Mabwana.

Semina kama hii ni muhimu sana kwa kuwa inatupatia fursa ya kujitafakari,  kujitathmini, kujipanga upya na ikibidi, kujirekebisha. Nafahamu kwamba baadhi  yenu mambo mtakayojifunza yatakuwa ni nyongeza ya yale mnayoyafahamu, na 

kwa wengine yanaweza kuwa mageni. Vyovyote vile, kwa ujumla wake mafunzo  haya yatawapa stadi za kazi, ujuzi na mwelekeo katika utendaji wenu wa kazi. 

Mkumbuke kuwa mmepewa dhamana kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais  kusimamia utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya Mwaka 2020 na  usimamizi wa sera pamoja na shughuli nyingine za Serikali kwa mujibu wa  Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Ibara ya 34(4)1. Hivyo  imani yetu ni kuwa, baada ya mafunzo haya mtakuwa mahiri na tayari  kusimamia shughuli zote za Serikali katika Wilaya zenu.  

Tumesikia hapa mada zitakazowasilishwa. Mada zote ni muhimu sana katika  utendaji wenu wa kila siku. Hata hivyo, napenda kutumia nafasi hii kutoa  msisitizo kwenye maeneo machache kama ifuatavyo: 

Kwanza, ni kwenye mada inayohusu Muundo wa Serikali Kuu, Tawala za  Mikoa na Serikali za Mitaa, Majukumu na Mipaka ya Kazi, naamini katika  eneo hili mtaeleweshwa majukumu ya Serikali Kuu na Serikali za Mitaa na  namna gani zinafanya kazi pamoja katika kuwatumikia watanzania bila  kuingiliana na kuleta migogoro. Bila shaka majukumu ya msingi ya Wakuu wa  Wilaya, Wakurugenzi wa Halmashauri, Miji na Majiji na pengine hata Wabunge  yatafafanuliwa vizuri. Hivyo, ni matarajio yetu kuwa mtazingatia kikamilifu  mipaka yenu ya madaraka, mtashirikiana kuchochea maendeleo katika Wilaya na  kwamba hatua mtakazozichukua katika Uongozi na utendaji wenu zitazingatia  Sheria, Kanuni na Taratibu zilizopo bila kuathiri majukumu ya wengine.  

Pili, ni kuhusu Utunzaji wa Siri za Serikali. Jambo hili ni muhimu sana  hususani katika kipindi hiki cha utandawazi na matumizi ya mitandao ya kijamii.  Yawapasa mzingatie kuwa SIRI ndio uhai wa Serikali. Hivyo, ni lazima kudhibiti  uvujaji wa siri za Serikali. Epukeni kabisa kutumia mitandao ya kijamii kama  WhatsApp, ama email binafsi kutuma nyaraka za Serikali. Aidha, kwenye hili pia  watoa mada hakikisheni mnatoa msisitizo kuhusu matumizi ya Walinzi binafsi  (bodyguards) na Waandishi wa Habari binafsi katika Ofisi za Umma. Zipo  taratibu za kufuata endapo itabainika Kiongozi anahitaji kupatiwa wasaidizi wa  aina hii. Zingatieni taratibu zilizopo na si vinginevyo. Kiongozi asipofuata  utaratibu unaotakiwa kuwapata watumishi hao na kuamua kujitafutia mwenyewe  wakati mwingine inakuwa si salama kwa kiongozi mwenyewe na hata siri za  Serikali. Vilevile, kuweni makini maneno mnayoyazungumza (kupiga story) na  

1 34(4) Bila kuathiri masharti mengineyo ya Katiba hii, madaraka ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania  yatatekelezwa ama na Rais mwenyewe moja kwa moja au kwa kukasimu madaraka hayo kwa watu wengine wenye madaraka katika utumishi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano.

wasaidizi wenu hususan madereva na watu wengine mnapokuwa nje ya  ofisi/sehemu za starehe ili kuepuka kutoa siri za Serikali. 

Tatu, ni kuhusu Ulinzi na Usalama. Waheshimiwa Wakuu wa Wilaya, hili ni  jukumu lenu la kwanza na ninyi ni Wenyeviti wa Kamati za Ulinzi wa Usalama katika Wilaya zenu. Hivyo, hamna budi kuhakikisha kuwa amani na utulivu  vinakuwepo kwenye maeneo yenu wakati wote. Hakuna maendeleo bila Amani  na usalama wa raia na mali zao. Kuweni wepesi na wabunifu katika kutatua  migogoro kwenye Wilaya zenu hususan migogoro ya ardhi na mipaka, migogoro  baina ya wakulima na wafugaji na baina ya wafugaji au wakulima na hifadhi.  Vilevile mdhibiti uhasama ndani ya jamii au na vyombo vya dola, mauaji n.k. mkawe walinzi wa haki za watu wote hususani wanawake na watoto. Tumieni  busara katika kusuluhisha migogoro iliyopo katika maeneo yenu kwa kuzingatia  Sheria za Nchi, Kanuni na Taratibu. Simamieni isiibuke migogoro mipya ya  wakulima na wafugaji; au ya matumizi mbalimbali ya rasilimali. Natoa rai kwenu,  acheni kukaa maofisini. Kila Mkuu wa Wilaya afanye jitihada kuijua vizuri Wilaya  aliyokabidhiwa ikiwemo fursa zilizopo, mila na desturi na changamoto pia. Ninyi  ndio macho yetu katika Wilaya mlizokabidhiwa. Mkifanya kazi yenu inavyopaswa,  malalamiko ya wananchi kwa Serikali yatapungua au kuisha kabisa. Hakikisheni  mnajenga mahusiano mazuri na kushirikiana na wananchi, viongozi wengine (wa  kimila, dini) pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwenye maeneo yenu. 

Mada nyingine ambayo ningependa kuiwekea mkazo ni ile ya Usimamizi wa  Miradi ya Maendeleo na matumizi sahihi ya Utaratibu wa “Force  Account.” Kumbukeni kuwa moja ya majukumu ya msingi ya kila Mkuu wa  Wilaya ni kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa sera, mipango, ilani na shughuli  zote za maendeleo katika eneo lake la utawala. Serikali ya awamu ya sita  imekuwa inapeleka fedha nyingi sana katika Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa  ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Lakini, ni ukweli ulio wazi  kwamba kumekuwa na wizi na ubadhirifu mkubwa wa fedha za miradi ya  maendeleo na kupelekea wananchi kukosa huduma na baadhi ya miradi hiyo  kukosa thamani halisi ya fedha. Hivyo, hakikisheni mnaielewa vizuri mada hii ili  muweze kusimamia miradi na hasa matumizi sahihi ya utaratibu wa Force  Account. 

Ndugu Viongozi, 

Kwakuwa hii ni mara yangu ya kwanza kukutana nanyi kwa pamoja tangu  mlipoteuliwa, napenda kutoa maelekezo yafuatayo kwenu: 

Jambo la kwanza ni kuhusu Utawala Bora. Ninyi Waheshimiwa Wakuu wa  Wilaya ni kiungo muhimu sana ndani ya Serikali kwani ndio macho na masikio ya 

Serikali katika kutambua na kushughulikia changamoto za wananchi, kwa kuwa  mko karibu zaidi na wananchi. Kwa kutambua hilo, kahakikisheni kila Mwenyekiti  wa Kitongoji na Kijiji, kwa uratibu wa Afisa Mtendaji, anatimiza wajibu wake wa  kuitisha mikutano ya Kisheria inayohusu mipango ya maendeleo pamoja na  kuwapatia mrejesho wananchi kwa kuwasomea taarifa za mapato na matumizi.  Hakikisheni mnajiwekea utaratibu wa kusikiliza kero za Wananchi na kuzitafutia  ufumbuzi kwa wakati. Nendeni mkawe msaada kwao na sio kikwazo au kero. 

Nyinyi ni Watumishi wa Wananchi na sio mabwana. 

Aidha, dumisheni uhusiano mwema baina yenu na watumishi walio chini yenu,  kwa kuzingatia kuwa kila mtumishi anao mchango katika kuboresha utendaji2.  Vilevile, epukeni migogoro ya kiutendaji na viongozi wenzenu hususan  Wakurugenzi wa Halmashauri. Hakikisheni mnazingatia mipaka yenu ya  madaraka na kazi, na kwamba hatua mtakazozichukua katika utendaji wenu wa  kazi zinazingatia Sheria, Kanuni na Taratibu za Utendaji kazi katika Utumishi wa  Umma na Serikali kwa ujumla. Kadhalika, dumisheni uhusiano mzuri wa kazi na  viongozi wengine ndani ya mihimili yote mitatu (Serikali, Bunge, Mahakama)  pamoja na Viongozi wa Chama na hata wale wa Kimila na Taasisi za Dini.  Kafanyeni kazi kwa pamoja na kushirikiana. Sote tunajenga nyumba moja! Na  hapa nisisitize kwamba ninyi ni Makamisaa wa Chama chetu, hivyo mtoe  ushirikiano wa kutosha kwa viongozi na watendaji wa Chama chetu katika  maeneo yenu. Hao ndio wenye duka! 

Jambo la Pili ni Ufuatiliaji wa Utekelezaji wa Miradi. Miongoni mwa vigezo  tunavyovitumia kupima tija ya utendaji kwenye Halmashauri ni uwezo wa  kukamilisha kazi ndani ya muda uliopangwa na kwa viwango vilivyokusudiwa  hasa kwa miradi ambayo imepelekewa fedha. Napenda niwaambie waziwazi  kuwa, hatutaendelea kuvumilia uzembe, ubadhirifu na kukosa uadilifu na  uaminifu. Kasimamieni tija ya utendaji katika maeneo yenu na kutumia elimu  mtakayoipata hapa ya usimamizi wa miradi, kuondoa dosari za kiutendaji  zinazoweza kujitokeza.  

Jambo la tatu, ninalowataka mkalisimamie, ni suala la kuongeza ukusanyaji  wa Mapato ya Serikali na kudhibiti uvujaji wa mapato hayo. Mkakati  wetu wa kujitegemea kibajeti unategemea uwezo wetu wa kukusanya mapato  ya ndani. Hivyo, mkasimamie na kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani ya  Halmashauri zenu na kudhibiti matumizi yasiyo na tija. Aidha, hakikisheni  

2 Inawezekana baadhi yenu mnajua kitabu cha Simon Sinek kinaitwa “Leaders Eat Last”! ambaye alibaini utaratibu wa viongozi  wa Jeshi la Wanamaji la Marekani kugawiwa chakula baada ya askari wote wa vyeo vya chini kupata chakula. Msingi wake ni  kuwa gharama halisi ya uongozi ni utayari wa kutanguliza mahitaji ya wengine kabla ya mahitaji yako binafsi. Viongozi  mashuhuri ni wale ambao wanawajali kweli kweli watu ambao wamepewa heshima kuwaongoza.

mnaziba mianya yote inayosababisha fedha nyingi za Serikali kupotea.  Mtakaporejea kwenye Wilaya zenu hakikisheni malipo yanafanyika kielektroniki  na fedha zinapelekwa benki kwa wakati. Na katika hili niseme wazi, yeyote  atakayegundulika kujihusisha na vitendo vya ubadhirifu wa fedha za Serikali, 

hatua kali zitachukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria na taratibu hata kama  utakuwa katika Wilaya au wadhifa tofauti na sasa. 

Jambo la nne, ni kuhusu usimamizi wa Miradi ya Maendeleo. Nimemsikia  Mheshimiwa Waziri Kairuki katika ziara zake akisisitiza kuhusu kuhakikisha Miradi  ya Maendeleo inayobuniwa na Halmashauri zenu iwe ni ile yenye tija na  manufaa kwa wananchi, na amekuwa akisisitiza kuhakikisha asilimia 40 au 60 ya  fedha inayotengwa kutoka katika mapato ya ndani ya Halmashauri zenu  zipelekwe kwa wakati na kusimamiwa. Kwenye hili napenda kuwakumbusha  kuzingatia ubora wa Miradi na kuhakikisha inalingana na thamani ya fedha  iliyotolewa. Haikubaliki kuona Kiongozi wa Mwenge wa Uhuru au Kiongozi  mwingine wa juu anapofika na kuanza kutoa kasoro za Mradi ambao wewe Mkuu  wa Wilaya kila siku upo hapo na ndio eneo lako la kazi lakini na wewe  unazishangaa kasoro hizo!. Hii si sawa hata kidogo. Zingatia kuwa kila Mradi  unaotekelezwa katika eneo lako unapaswa kuufuatilia kwa kila hatua kuhakikisha  Mradi huo unakamilika kwa viwango vilivyokubaliwa. 

Jambo la tano, ni usimamizi wa Nidhamu, Maadili na Uwajibikaji.  Simamieni maadili mema nidhamu kazini na uwajibikaji wa Watumishi kwa  wananchi. Msiende kuwa Miungu watu! Nendeni mkatende haki kwa wananchi  na watumishi walio chini yenu. Wahudumieni wananchi kwa staha, sikilizeni kero  zao na kuzitafutia ufumbuzi kwa wakati. Ninyi kama Viongozi mnapaswa  kuongoza kwa mfano na kuweni makini wakati wote mnapozungumza na Umma,  hakikisheni mnatumia lugha fasaha na nzuri. Epukeni kutoa lugha ya matusi.  Aidha, mienendo yenu na muonekano wenu mbele ya jamii uwe ni wa mfano.  Mienendo isiyofaa kama ulevi, ufuska, unyanyasaji wa kijinsia, matumizi mabaya  ya madaraka yenu, ufisadi, rushwa n.k. haiendani kabisa na dhamana au  heshima ya Mkuu wa Wilaya. Ukiwa na sifa hizo mbaya, achia ngazi kabla ya  kutenguliwa kwa aibu. Mkuu wa Wilaya tunayemtarajia ni yule anayetenda haki,  mwaminifu/mnyoofu, mwadilifu, mwenye tabia njema na mchapakazi. Hali  kadhalika, niwakumbushe kuwa ninyi mmeshika mpini wa fyekeo la Serikali.  Wazembe, wezi na wabadhirifu kwenye Halmashauri zetu lazima wote  wachukuliwe hatua kwa mujibu wa Sheria, Kanuni na Taratibu za Serikali. Kila  Kiongozi lazima awe makini muda wote. Ninaamini pia wakuu wa wilaya ni  walezi na walinzi wa maadili, mila , desturi na utamaduni wa mtanzania hivyo  hamtafumbia macho mmomonyoko wa maadili.

Jambo la Sita, ni suala la usafi na Uhifadhi wa Mazingira. Dunia yetu kwa  sasa inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya tabianchi,  upotevu wa bionuwai, pamoja na uchafuzi wa mazingira. Ili kuwa na maendeleo  endelevu, zingatieni na kuimarisha utunzaji na uhifadhi wa mazingira pamoja na  usafi katika maeneo yenu. Toeni hamasa kwa wananchi na hasa vijana ili wawe  mstari wa mbele katika shughuli za uhifadhi ikiwemo kupanda miti (ya matunda,  dawa, mbao, ufugaji nyuki) na , kusimamia mipango miji usafi wa maeneo yenu.  Simamieni suala la uhifadhi wa vyanzo vya maji na matumizi ya nishati mbadala  ili kupunguza utegemezi mkubwa wa kuni na mkaa. Ni hivi karibuni, Mheshimiwa  Rais katika Mjadala wa Kitaifa wa Nishati Safi ya kupikia (Clean Cooking  Conference) alisisitiza hili, ili Taifa letu liweze kuhamia kwenye matumizi ya  nishati safi ya kupikia na kufikia asilimia 80 kufikia 2032. Tekelezeni agizo hili  kwa njia shirikishi, kupitia taasisi husika kwa mfano REA, SIDO na taasisi zisizo  za kiserikali, ikiwemo sekta binafsi. 

Jambo la Saba, jengeni tabia ya kujiongezea maarifa kwa namna mbalimbali  ikiwemo matumizi ya mtandao (internet), kusoma vitabu, taarifa mbambali na  takwimu kuhusu viashiria mbalimbali vya maendeleo na pia hata kupata busara  kutoka kwa wazee wetu mbalimbali ambao wapita katika nyadhifa mbalimbali za  uongozi. Hii ni karne ya sayansi na teknolojia, pateni fursa ya kujiongezea 

maarifa ili muwe wabunifu na kuepuka kufanya mambo kwa mazoea.  

Mwisho, nimeelezwa pia kutakuwa na siku maalum ambayo mtakutana na  Mawaziri wa Sekta za Elimu, Afya, Kilimo, Mifugo na Uvuvi, Maliasili na Utalii,  Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii, Ardhi na Viwanda na Biashara na  kuelezwa vipaumbele vya Wizara hizo. Sekta hizo ni za kipaumbele katika  Serikali ya Awamu ya Sita. Hivyo, hakikisheni mnazielewa Wilaya zenu, mnakuwa  wabunifu na muende mkasimamie kikamilifu vipaumbele vya sekta hizo katika  Wilaya na Halmashauri zenu ili kufikia malengo yaliyokusudiwa na Serikali. 

Aidha, kaitumieni vizuri Idara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji katika ngazi  ya Wilaya. Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji nayo ijielekeze  kuwajengea Halmashauri uwezo wa kitaalam na kuwapatia vitendea kazi ili  wasaidie kuhamasisha uwekezaji katika Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa. 

Waheshimiwa Viongozi, Wageni Waalikwa, Mabibi na Mabwana Napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwasihi sana mtumie muda wa  mafunzo haya kusikiliza, kuuliza na kujadiliana kwa uwazi. Aidha, msisite kuleta  mapendekezo yenu Serikalini endapo yapo masuala mahsusi ya Kisera au  Kisheria ambayo mnadhani endapo yakirekebishwa, uongozi na utendaji wenu  wilayani utaimarika zaidi.

Mwisho kabisa, nawashukuru wote kwa kufika kwenye mafunzo haya na ninawapongeza sana kwa mara nyingine tena kwa kuaminiwa na Mheshimiwa  Rais. Aidha, napenda kuungana na Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan  kuwatakia kila la kheri katika majukumu yenu. Mwenyezi Mungu awatangulie,  awaongoze na kuwapa afya njema ili muweze kuwatumikia Watanzania  kuwaletea maendeleo na kuacha alama chanya ya kukumbukwa. OR Tamisemi  nimefurahi kuwa mafunzo kwa MaDCs na MaRCs yatakua endelevu. 

Baada ya kusema haya, napenda sasa kutamka kuwa Mafunzo kwa Wakuu  wa Wilaya wote Nchini 2023 sasa yamefunguliwa rasmi.  

Ahsanteni kwa kunisikiliza,

Previous articleTANZANIA NA AFRIKA KUSINI KUONGEZA MAENEO MAPYA YA USHIRIKIANO
Next articleKAMATI YA AMANI YAMPONGEZA RAIS SAMIA
Hughes Dugilo is a Writer, News Producer, Video-Photographer Journalist, and Video Editor experienced for 20 years now performing in News, Documentary, Advertisements and Television Programs. Aside from all above he own and operate his Blog known as Green Waves Media TZ since 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here